Obowiązek informacyjny i monitoring

1. Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych jest OPUS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 8, 44-122 Gliwice; tel.: 32 420 11 11; e-mail: abi@opus.pl.

W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem e-mail: abi@opus.pl lub tel.: 32 42 01 115.

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
 • archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez OPUS Sp. z o. o. jedynie na podstawie posiadanych zgód)
 • obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

 • dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
 • dokumenty związane z rękojmią – dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
 • dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu OPUS Sp. z o. o. – do czasu wniesienia sprzeciwu
 • dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z OPUS Sp. z o. o. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego w OPUS Sp. z o. o.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniższe informacje.

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPUS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 8, 44-122 Gliwice; tel.: 32 420 11 11; e-mail: abi@opus.pl, zwana dalej ADO.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (bez dźwięku).
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w związku z realizacją prawnie usprawiedliwianego celu ADO, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie OPUS Sp. z o. o.
Powyższe dane osobowe ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały one zebrane.

Odbiorcy danych i inne podmioty.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza organy ścigania oraz sądy.

Okres przechowywania danych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 • Jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO dowie się, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas termin przechowywania danych osobowych zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Po upływie okresów, o których mowa w pkt. a i b, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe są trwale usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Obowiązek podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie OPUS Sp. z o. o.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę.

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą.

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pomieszczenia oraz teren podlegające monitorowaniu oznakowane zostały w widocznych miejscach tablicami z napisem obiekt monitorowany/pomieszczenie monitorowane oraz znakiem graficznym przedstawiającym symbol kamery.

X

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz sklep internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności